Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työyhteisöjen menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämistyössä, osa 2

Olemmeko me työnohjaajat ja coachit kyenneet asiakaspalvelussa huomioimaan työelämäntarpeita sekä esiin tuoneet ohjausmenetelmäparin monitahoisuutta?

Työnohjaus tai coaching vai molemmat – ohjausmenetelmäparin monipuolisuus ja hyödyllisyys

”Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Työtä ja työpaikkaa varten työnantajan on laadittava menettelytapaohjeet, jossa ennakolta kiinnitetään huomio uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa.” 

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 27§

 

Usein väkivallan uhka on niin sanotusti ulkoapäin tulevaa. Tämä tarkoittaa palvelun kohteena olevaa esimerkiksi asiakasta, potilasta tai heidän läheisiään.

 

Esimerkiksi:

Oleellista on, että menettelytapaohje ja sen pohjalta yhdessä kehitetyt toimintatavat ovat juuri kyseiseen työyhteisöön ja sen fyysisiin tiloihin. Lisäksi toimintatavat tulee olla työyhteisössä kaikilla tiedossa. Coaching-menetelmän käyttö tuo kohdennetun hyödyn kehitettäessä yhteisön toimintatapoja. Coaching työskentely etenee ongelman tai kehitettävän asian kartoittamisen kautta.

 

”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa ryhtymään toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

-Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 28§

 

Usein häirintä on niin sanotusti sisältäpäin tulevaa. Tämä tarkoittaa työpaikan - tai työyhteisön sisällä tapahtuvaa.

 

Esimerkiksi:

Työyhteisön on luontevaa coaching tai työnohjaus -menetelmän avulla ottaa asia puheeksi ja kehittää yhtenevä menettelytapaohje häirintä tilanteiden varalle.

Työturvallisuuslaki ei edellytä menettelytapaohjeen olemassaoloa, sen sijaan työnantajan asiaan puuttumisen laki edellyttää.

 

Herättelen kysymyksellä, mitä haittaa yhtenevästä menettelytavasta voi olla?

Yhtenevän menettelytavan hyötynä on: jokainen työpaikalla tietää miten ja kuka tilanteessa toimii. Kun menettelytapaohje on ennakolta yhdessä työyhteisöön tehty, on asiaan tarttuminen sujuva osa arkijohtamista ja esimiehellä on työyhteisön tuki ohjeen myötä.

Voimmeko ajatella, että olemassa oleva menettelytapaohje on osa työhyvinvointia ja turvallista työnantajakuvaa? 

 

Kun kyse on yhtenevästä tavasta toimia ja niiden kehittämisestä palvelemaan tiettyä tarkoitusta coaching – menetelmän hyötynä on täsmävirta työskentelyssä monipuolisia keinoja käyttäen. Coaching työskentelyssä vahvuutena on olemassa olevien valmiuksien esiin houkuttelu, sekä täysin uusien mahdollisuuksien oivaltaminen ja kehittäminen.

 

Voiko ja miten coachin rooli edistää työyhteisön työskentelyä menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämisessä?

Coach pyrkii ammattimaisella läheisyysperiaatteella vahvistamaan coachattavien kokemuksellista oppimista. Läheisyysperiaatteen tarkoitus on mm kunnioituksen, turvallisuuden ja luottamuksen vahvistaminen. Coach vie prosessia eteenpäin oikea-aikaisella kysymystekniikalla ja coachattavien omalla sanoituksella.

Työhön liittyvä väkivallan uhka ja häirintä (koettu epäasiallinen kohtelu) aiheuttava jossain määrin tunnetta, liittyvät ne omiin kokemuksiin tai eivät. Menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämisen rinnalla on tärkeää tunnistaa ja kuulla sekä tulla kuulluksi tunne koetuista.

 

Jatka pohdintaa..

 

Kiitos Sinulle!

Luit loppuun blogista osan 2

 

Pysäyttikö sisältö miettimään ja herätti mielenkiintoa?

Onnittelut!

Jätä minulle yhteydenottopyyntö vaikkapa kotisivuilla olevan ”ota yhteyttä” kautta.

 

Etsinnässäni on kaksi pilotti työyhteisöä.

Työyhteisö, jonka kanssa yhdessä tehden tutkimme työnohjaus - tai coaching – menetelmän käytettävyyttä ja toimivuutta työyhteisön väkivallan uhka tilanteiden menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämistyössä.

 

Työyhteisö, jonka kanssa yhdessä tehden tutkimme työnohjaus - tai coaching – menetelmän käytettävyyttä ja toimivuutta työyhteisön menettelytapaohjeen kehittämistyössä häirintä tilanteiden varalle.

Yhdessä kanssanne mietimme, kumpaa menetelmää työskentelyssä käytämme.

 

Yhdessä kanssanne suunnitellaan miten on toimivin tapa edetä. Mietimme kumpi menetelmä palvelee juuri teidän työyhteisöä.

 

Teen työyhteisöllenne ohitse pääsemättömän tarjouksen josta hyödytte monin tavoin.